Πέμπτη, 3 Ιανουαρίου 2008

Oι κρίσιμες συσκέψεις για την Oργάνωση της Aντίστασης

«Έτσι, μωρέ, πρέπει να ξεκίνησε και ο Παπαφλέσσας»
Oι κρίσιμες συσκέψεις για την Oργάνωση της AντίστασηςΤους τρεις πρώτους μήνες που ακολούθησαν μετά τη μάχη της Κρήτης (Ιούνιο-Ιούλιο-Αύγουστο) παρατηρείται μια μεγάλη κινητικότητα στ’ Ανώγεια και γίνονται συζητήσεις και συσκέψεις σχετικά με την αναγκαιότητα ανυποταγής και αντίστασης των κατοίκων, ενώ δυναμικοί παράγοντες του χωριού θα αναλάβουν την πρωτοβουλία της ίδρυσης αντιστασιακής οργάνωσης η οποία θα καθοδηγούσε στο εξής τον αγώνα των Ανωγειανών.
Αξίζει να αναφέρομε μια σύσκεψη που έγινε αρχές Ιουλίου στου Ζωνού το Μύλο στην οποία πήραν μέρος οι: Ιωάννης Στεφ. Δραμουντάνης (Στεφανογιάννης) Νικ. Σταυρακάκης (Αεροπόρος), Παπα Γιάννης Σκουλάς, Γεώργιος Ανδρ. Μανουράς (Ζωνογιώργης) και ο Μιχάλης Βιτσαξάκης από το Ηράκλειο. Χαρακτηριστική είναι η φράση που είπε μετά τη σύσκεψη αυτή ο Παπαγιάννης. «Έτσι μωρέ παλιά, πρέπει να ξεκίνησε και ο Παπαφλέσσας». Σε άλλη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του προέδρου της κοινότητας Νικ. Σταυρακάκη ή Αεροπόρου στην οποία πήραν μέρος οι: γιατροί Κωνσταντίνος Κουνάλης και Νικόλας Μανούσος, ο Παπαγιάννης, ο Αθανάσιος Σκουλάς, ο Στεφανογιάννης, ο Χριστόδουλος Σμπώκος και ο Ανδρέας Γεωρ. Μανουράς, και εξέτασαν θέματα οργάνωσης Αντιστασιακής ομάδας αποφάσισαν να γίνει άλλη σύσκεψη στις 15 Αυγούστου στο σπίτι του Στεφανογιάννη. Σ’ αυτή τη σύσκεψη υπογράφηκε πρακτικό και δόθηκε ονομασία και κατανομή αρμοδιοτήτων στην οργάνωση που ιδρύθηκε. Το πρακτικό αυτό λέει τα εξής:
Πηγή: «Οι τράγοι στ΄ αμπέλια». Στοιχεία από την ιστορία του Αντιστασιακού Κινήματος των Ανωγείων την περίοδο 1940 – 1944. Έκδοση του ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ – Αύγουστος 1994.

ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ
Περί ιδρύσεως Επιτροπής Εθνικής απελευθερωτικής Δράσεως
Εν Ανωγίοις σήμερον την 15ην του μηνός Αυγούστου ημέραν Παρασκευήν και ώραν 20ην του 1941 οι υπογεγραμμένοι κάτοικοι Ανωγείων μυλοποτάμου 1) Ιωάννης Στεφ. Δραμουντάνης, 2) Μιχ. Χρ. Ξυλούρης ή Χριστομιχάλης 3) Νικόλ. Γεωργ. Σταυρακάκης 4) Παπαγιάννης Εμμ. Σκουλάς 5) Γεώργιος Στ. Δραμουντάνης 6) Νικόλ. Γ. Μανούσος, ιατρός 7) Κωνσταντίνος Αντ. Κουνάλης, ιατρός εν συνεργασία μετά του Ανθ/ρχου Δημ. Αθαν. Κίππη και του ιατρού Ελευθερίου Δρανδάκη εκ Ρεθύμνης συνελθόντες εις την οικία του πρώτου συνεσκέφθημεν και απεφασίσαμεν τ’ κόλουθα.
Λαβόντες υπ’ όψιν ότι το Έθνος και η Πατρίς διέρχονται την κρισιμωτέραν περίοδον της Ιστορίας και πεποιθόντες ότι οι Γόρδιοι Δεσμοί των ιστορικών αναγκών των Εθνών κόπτονται δια του Ξίφους των θυσιών
Αποφασίζομεν
Την ίδρυσιν και συγρότησιν Επιτροπής Εθνικής Απελευθερωτικής Δράσεως εκ των ανωτέρων προσώπων με Πρόεδρον αυτής τον Ιωάννη Στεφ. Δραμουντάνην και τους λοιπούς ως μέλη αυτής, ορίζοντες βασικούς σκοπούς ταύτης τα κάτωθι.
1) Να κινηθώμεν προς όλας τα κατευθύνσεις δια την ανεύρεσιν ικανών και επιλέκτων συνεργατών μεταξύ προσώπων απολύτως εξηκριβωμένης ηθικής και ψυχικής δυνάμεως, ακέραιου χαρακτήρα και δεδοκιμασμένων εθνικών φρονημάτων, προς οργάνωση των κατοίκων εις Ομάδας Εθνικής Απελευθερωτικής Δράσεως, δια να είμεθα έτοιμοι εις πάσαν στιγμήν ν’ αναλάβωμεν ένοπλον τον αγώνα προς ανάπτυξιν του ζυγού και αποκατάστασιν της Εθνικής Ανεξαρτησίας.
2) Να καλλιεργήσωμεν και να διατηρήσεων ακμαίον το ηθικόν και το Εθνικόν φρόνημα του λαού, να εμψυχώσωμεν τους έχοντας ασθενή χαρακτήρα και να υποδαυλίσωμεν το μίσος και την αντίδρασιν κατά πάσης Διαταγής και ενέργειας του κατακτητού και των εθελοδούλων οργάνων του.
3) Να επιμεληθώμεν την περισυλλογήν και διαφύλαξιν παντός πολεμικού υλικού, ίνα χρησιμοποιηθεί τούτο δια τας ανάγκας του Εθνικού Απελευθερωτικού Αγώνος.
4) Να παρέχωμεν οικονομικήν συνδρομήν και περίθαλψην εις τους τυχόν καταδιωκόμενους δια Πατριωτικάς πράξεις συνεργάτας μας, και τα θύματα εξ ενεργειών του κατακτητού και να καλλιεργήσωμεν την ανάπτυξιν μεταξύ όλων του αισθήματος της αλληλεγγύης εκχωρούντες ημείς πρώτοι τας περιουσίας μας υπέρ του Εθνικού Απελευθερωτικού Αγώνος.
5) Να Εξακολουθήσωμεν την διατήρησιν της επαφής και της στενής συνεργασίας μετά των εν τη Νήσω Στρατιωτικών Αντιπροσώπων της Συμμάχου Μεγάλης Βρεττανίας, παρέχοντες αυτοίς μέσω του Προέδρου της Επιτροπής και δια του εμπίστου αγγελιοφόρου μας Ιωάννου Σταύρου Μανουρά πάσαν παρ’ ημών και των εκαστάχου της Νήσου συνεργατών μας συλλεγομένην πληροφορίαν περί τας δυνάμεις, των κινήσεων των μυστικών σχεδίων και των εν γένει Πολεμικών Μηχανισμών του Κατακτητού.
6) Να εξακολουθήσωμεν την φροντίδα περισυλλογής και περιθάλψεως των εν τη νήσω Άγγλων Στρατιωτικών παρέχοντες εις αυτούς πάσαν συνδρομήν και διευκόλυνσιν δια την επάνοδον των εις τας τάξεις των. Τους ανωτέρω σκοπούς θέλομεν επιδιώξει χωρίς να ορρωδήσωμεν προ ουδενός κινδύνου αλλά θα εξακολουθήσωμεν απτόητοι τον αναληφθέντα και παραμένοντες πιστοί και άξιοι εις τον όρκον μας, θα προχωρήσωμεν εμπρός, ομόθυμοι ηνώμενοι, αλληλέγγυοι και αδελφωμένοι μέχρι θανάτου.
7) Άπαντες ομνύομεν τον κάτωθι όρκον καθιερωθέντα ως τοιούτον της Οργανώσεως Εθνικής Απελευθερωτικής Δράσεως.
8) «Ορκίζομαι να τρέφω αιώνιον μίσος εναντίον του κατακτητού και να βλάπτω αυτόν παντού κατά τας επιταγάς του Εθνικού συμφέροντος.»
9) Το παρόν συνετάχθη ευκρινώς εις επήκοον πάντων, επικυρούται δια της υπογραφής αυτών.


Ο Πρόεδρος
Ιωάν. Δραμουντάνης
ή Στεφανογιάννη

Ο Ειδικός Σύμβουλος
Δημ. Α. Κίππης

Τα μέλη
Μιχ. Χρ. Ξυλούρης ή Χριστομιχάληςς
Νικ. Γ. Σταυρακάκης
Παπαγιάννης Ε. Σκουλάς
Γεωργ. Σ. Δραμουντάνης
Νικ.Γ. Μανούσος
Κων. Α. ΚουνάληςΠηγή: http://www.anogi.gr/3d/etsimore.htm

1 σχόλιο:

peraxoriani79 είπε...

Ο Παπαγιαννης ειναι προπαππους μου ..του παππου μου ο πατερας ...δεν τον προλαβα στη ζωη ομως ειμαι πολυ περηφανη για τον αγωνα που εκανε και πανω απο ολα που ειμαι αιμα του ...